Pravidla a podmínky soutěží

Pravidla a podmínky marketingové soutěže


Tato pravidla závazně upravují podmínky mikrosoutěží pořadaných na profilu „Bohemsca“, které probíhají na Facebookové adrese https://www.facebook.com/bohemsca/ (dále jen „soutěž“).

           I.     Pořadatel a organizátor soutěže

 1. Pořadatelem a organizátorem soutěže je společnost SNOWBALL s.r.o., Bukovanská 416/3, 779 00 Olomouc
  IČ 04763459 a DIČ CZ04763459. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku C 90406 vedená u Krajského soudu v Ostravě (dále jen “Pořadatel”).
 2. Tato soutěž není organizována společností Facebook (facebook.com) a nijak s ní nesouvisí.
 3. Touto soutěží nevznikají společnosti Facebook vůči soutěžícím v rámci soutěže žádná práva ani povinnosti.

         II.     Termín a místo konání soutěže

 1. Soutěž probíhá v termínu uvedeném v příspěvku, kterým je soutěž vyhlášena.
 2. Soutěž probíhá na území České republiky.

        III.     Účastníci soutěže

 1. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby starší 18 let s trvalým pobytem a s adresou pro doručování na území České republiky, které se v době konání přihlásí do soutěže svým soutěžním příspěvkem a souhlasí s těmito pravidly (dále také „účastník“ nebo „soutěžící“).
 2. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci, rodinní příslušníci a osoby blízké pořadateli soutěže, organizátorovi a agenturám, které se jakkoli podílí na realizaci této soutěže.
 3. Ze soutěže budou vyloučeny osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže. Účastník soutěže může být vyloučen v případě, že organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany účastníka nebo jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi soutěže k získání výhry.

        IV.     Účast v soutěži

 1. Soutěžní příspěvky/tipy/odpovědí se vkládají pomocí formuláře v příspěvku s informací o soutěži.
 2. Soutěž bude probíhat v termínu uvedeném v příspěvku, kterým je soutěž vyhlášena.
 1. Ze soutěže budou vyřazeny všechny soutěžní příspěvky nesplňující podmínky těchto pravidel.
 2. Ze soutěže budou dále vyřazeny příspěvky obsahující vulgární výrazy nebo příspěvky, které budou jakkoli odporovat cílům a účelu, se kterým je stránka https://www.facebook.com/senzoor/ provozována (dále jen „soutěž“).
 3. Soutěžící se nemůže jedné soutěže účastnit opakovaně ani s jinou facebook identitou; soutěžící může v rámci jedné soutěže získat pouze 1 výhru.

         V.     Mechanika soutěže a určení výherců

 1. Princip soutěže: v soutěži vyhrává jedna správná odpověď nebo jeden ze soutěžících, který splní zadání uvedené v soutěžním příspěvku, pokud není v příspěvku uvedeno jinak. Tento soutěžící bude vylosován pořadatelem. Ve vybraných soutěžích může být i více než 1 výherce.
 2. Pokud výherce z důvodu nesplnění pravidel soutěže bude ze soutěže vyřazen, jeho nárok na výhru zaniká a na jeho místo nastupuje nově vylosovaný soutěžící, který má nárok na výhru jako další v pořadí.

        VI.     Výhry

 1. Konkrétní výhry jsou uvedeny v příspěvku, kterým je soutěž vyhlášena.
 2. Soutěžící může v rámci jedné soutěže získat pouze 1 výhru.
 1. Výherci budou kontaktováni pořadatelem soutěže prostřednictvím soukromé zprávy nebo komentáře vloženého pod soutěžní otázkou a budou vyzváni, aby pořadateli zaslal nejpozději do 7 dnů prostřednictvím soukromé zprávy svou adresu, e-mail a telefon, aby se s nimi mohl pořadatel dohodnout na způsobu předání výhry. V případě, že výherce nesdělí požadované informace v uvedené lhůtě, jeho nárok na výhru zaniká.
 2. Předáním výhry výherci jsou splněny veškeré závazky pořadatele a organizátora vůči výherci stanovené těmito pravidly. Nárok na výhru nevzniká v případě nedodržení nebo porušení podmínek pravidel soutěže.
 3. Pořadatel a organizátor nenesou odpovědnost za jakákoli rizika spojená s realizací výhry, nepřebírají vůči výhercům žádné jiné závazky než stanovené těmito pravidly a výherci nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany pořadatele nebo organizátora než uvedená v těchto pravidlech.
 4. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Výměna výher či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry není možná.

      VII.     Závěrečná ustanovení

 1. Pořadatel je kdykoli v průběhu soutěže oprávněn změnit pravidla i podmínky soutěže, výhry a dobu trvání soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli celou soutěž z vážných důvodů zrušit. Veškeré výhry jsou právně nevymahatelné. Na účast v soutěži nebo výhry nevzniká účastí v soutěži právní nárok.
 2. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher.
 3. Pořadatel neodpovídá za zásilky poštou nedoručené, ztracené či poškozené. Nevydané výhry a výhry, které nebude možné výhercům doručit, tj. např. nebudou k zastižení nebo si výhru nepřevezmou, případně bude jejich doručení spojeno s nečekanými obtížemi, má právo Pořadatel použít na jiné účely dle vlastního uvážení.
 4. Odesláním příspěvku do soutěže účastník souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů (e-mailová adresa, jméno a příjmení, adresa a telefonní kontakt) v souladu s GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Uděluji tímto Pořadateli dobrovolně a na základě dohody souhlas se zpracováním svých shora uvedených osobních údajů za účelem vyhodnocení marketingové soutěže. Byl jsem seznámen s tím, že Pořadatel bude shora uvedené osobní údaje na základě mého souhlasu uchovávat, patřičně chránit, vyhodnocovat a na základě těchto údajů mě může kontaktovat, a to nejdéle po dobu 1 roku od udělení tohoto souhlasu. Roční lhůtu Pořadatel odůvodňuje tak, že se jedná o standardní dobu na vyhodnocení a uchování výsledků marketingové soutěže.

Za účelem aktuálnosti těchto údajů se zavazuji nahlásit jakoukoli změnu zpracovávaných osobních údajů. Tento souhlas se zpracováním mých osobních údajů uděluji svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, s plným vědomím možných důsledků a souvislostí a s poučením o právech, plynoucích mi ze zákona o ochraně osobních údajů. Zároveň mi bylo srozumitelně oznámeno, že mé osobní údaje mohou být poskytnuty dalšímu zpracovateli.

Jsem dále poučen, že mi kontaktní osoba Pořadatele (viz výše) umožní přístup k mým osobním údajům, poskytne veškeré informace o mých osobních údajích, které zpracovává, a zároveň u této osoby mohu svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli a bez udání důvodu odvolat a žádat o opravu nebo výmaz mých osobních údajů, omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování či uplatnit právo na přenositelnost údajů. V souvislosti se zpracováním lze podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů.

Účastník soutěže nese veškeré náklady, které mu vzniknou v souvislosti s účastí v soutěži (zejména náklady na vlastní internetové připojení apod.). Soutěžící bere na vědomí, že není možné požadovat nebo se domáhat uhrazení nákladů spojených s účastí v soutěži od pořadatele nebo organizátora.

Účastí v soutěži soutěžící bere na vědomí, že obsah aplikace, její výkon, rychlost přenosu zpráv a dat, dále rychlost odpovědi jsou závislé na obsluhující technologii a mohou být nepříznivě ovlivněny na Pořadateli nezávislými faktory, jako je například (avšak ne výhradně) chyba ve spojení, výkon serverových počítačů či zachování bezpečného síťového připojení. Pořadatel a Organizátor vylučují veškerou odpovědnost vyplývající z výše uvedeného.

Účastí v soutěži projevuje každý účastník svůj bezvýhradný souhlas s jejími pravidly. Účastník dále souhlasí, že pořadatel je oprávněn, pokud se k tomu rozhodne, bezplatně uveřejňovat soutěžní příspěvek včetně fotografií a případně i jména, podobizny a obrazové či zvukové záznamy výherců ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech pořadatele, včetně profilů pořadatele na sociálních sítích.

V Olomouci dne 1.9.2023